Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Регулярна інформаціяТитульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Розуменко Вiра Прокопiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2012
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"
Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00957838
Місцезнаходження емітента
Україна Чернігівська Носiвський р-н 17100 м. Носiвка вул. Київська, буд. 9
Міжміський код, телефон та факс емітента
(04642) 21473 21473
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
(дата)
Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) 00957838.smida.gov.ua в мережі Інтернет  
 

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки Емiтент послугами рейтингового агентства протягом звiтного року не користувався Нарахування та виплати дивiдендiв протягом звiтного року. Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, про викуп власних акцiй виключена зi змiсту Звiту внаслiдок вiдсутностi факту випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається у зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи не включена в змiст Звiту внаслiдок вiдсутностi факту випуску боргових цiнних паперiв. Товариство випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювало. Товариство випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювало. Випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не здiйснювався. Рiчна фiнансова звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась. Випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не здiйснювався.

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"
Скорочене найменування (за наявності) АТ "Носiвське ХПП"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Поштовий індекс 17100
Область, район Носiвський
Населений пункт м. Носiвка
Вулиця, будинок вул. Київська, буд. 9

 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва А01 №155932
Дата державної реєстрації 12.09.2009
Орган, що видав свідоцтво Носiвська районна державна адмiнiстрацiя
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 1887503
Сплачений статутний капітал (грн.) 1887503

 

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Райффайзен Банк "АВАЛЬ" м. Київ
МФО банку 380805
Поточний рахунок 26008192703
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АТ БМ Банк м.Київ
МФО банку 380913
Поточний рахунок 2600001032240

 

Основні види діяльності

63.12.0 Складування
51.21.0 Оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин
д/н д/н

 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки 3809 05.11.2010 Мiнiстрество аграрної полiтики України. Державна iнспекцiя з контролю якостi сiльськогосп.продукцiї 30.09.2011
Опис Термiн дiї виданої лiцензiї пiдприємство планує продовжувати.
 
Вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки 4720 03.10.2011 Мiнiстрество аграрної полiтики України. Державна iнспекцiя з контролю якостi сiльськогосп.продукцiї 05.10.2012
Опис Термiн дiї виданої лiцензiї пiдприємство планує продовжувати.

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Товариство не належить до корпорацiй д/н
Опис Товариство не входить до жодних корпорацiй
 
Товариство не входить в консорцiуми д/н
Опис Товариство не входить до жодних консорцiумiв
 
Товариство не входить в концерни д/н
Опис Товариство не входить до жодних концернiв
 
Товариство не належить до iнших об"єднань пiдприємств д/н
Опис Товариство не входить до жодних об'єднань.
 
Асоцiацiя "Зерно i хлiб Чернiгiвщини" 14000, м. Чернiгiв, вул. Щорса, 4а
Опис Асоцiацiя "Зерно i хлiб Чернiгiвщини" об"єднує хлiбоприймальнi пiдприємства та зернопереробнi пiдприємства. "Носiвське ХПП" є одним iз засновникiв асоцiацiї.

 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi 14243893 Україна Чернігівська Чернiгiвський 14000 м.Чернiгiв пр.Миру, 43 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н д/н д/н д/н 0
Усього 0

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 79 , середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 2, осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - немає , працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1, фонд оплати працi (тис.грн.) -3362,8. Вiдносно попереднього перiоду фонд оплати працi збiльшився на 647,8 тис.грн. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства. Керiвник, працiвники бухгалтерiї, технологи виробництва, електрики, працiвники газового господарства регулярно проходять пiдвищення квалiфкацiї згiдно нормативiв, прийнятих вiдповiдними нормативними документами.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кшановський Вiталiй Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 799683 13.03.2007 Голосiївським РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1980
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** фiнансовий директор ТОВ "Наташа-агро"
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зеленська Наталiя Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 306912 08.10.1998 Нiкопольським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Рік народження** 1962
Освіта** вища, економiчна (економiст з облiку та аудиту)
Стаж керівної роботи (років)** 32
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ "Брокерський дiм "Україна 2000", м. Київ
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Розуменко Вiра Прокопiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК 351830 19.07.1997 Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
Рік народження** 1956
Освіта** вища, Одеський технологiчний iн-т харчової промисловостi iм.Ломоносова, 1980
Стаж керівної роботи (років)** 26
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник елеватора ТОВ "Агрiкор"
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє.

Посада Головний бухгалтер - член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калинка Валентина Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ 171068 18.12.2003 Носiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
Рік народження** 1966
Освіта** середня-спецiальна, Днiпропетровський технологiчний технiкум, 1984 р., бухгалтер
Стаж керівної роботи (років)** 28
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** м. Нiжин, КХП, бухгалтер
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кладинога Володимир Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК 588648 11.05.1999 Носiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
Рік народження** 1959
Освіта** середня-спецiальна, Київський будiвельний технiкум, транспортного будування, 1978 р., технiк-будiвельник
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Носiвка, заготконтора, майстер
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Веремеєнко АндрiйвВалерiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР 457368 07.09.1998 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл.
Рік народження** 1978
Освіта** вища, економiчна (фiнансист)
Стаж керівної роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Брокерський дiм "Україна 2000", м. Київ
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Погребицький Юрiй Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР 815017 04.07.2001 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.
Рік народження** 1985
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ПП "Смако сир"
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Обрання на посаду затверджено загальними зборами акцiонерiв вiд 07.02.2011 р. (замiсть Вознюк О.В.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шаргало Роман Вiкторович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 967523 16.05.2002 Деснянським РУГУ МВС України в м. Київi
Рік народження** 1986
Освіта** вища юридична (правознавство)
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Юристконсульт ТОВ "Юридична фiрма "Статус", м. Київ
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Казка Ольга Олексiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР 724277 15.05.2000 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.
Рік народження** 1979
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник гол. бухгалтера ТОВ "Рожнiвка-агро"
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Головний бухгалтер - член правлiння Калинка Валентина Олександрiвна НМ 171068 18.12.2003 Носiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 20.01.2009 1 0.000010 1 0 0 0
Член правлiння Кладинога Володимир Миколайович НК 588648 11.05.1999 Носiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 13.04.2009 1 0.000010 1 0 0 0
Голова наглядової ради Веремеєнко АндрiйвВалерiйович СР 457368 07.09.1998 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл. 13.04.2009 2161308 28.626 2161308 0 0 0
Член наглядової ради Погребицький Юрiй Васильович СР 815017 04.07.2001 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл. 23.06.2011 1952332 25.859 1952332 0 0 0
Член наглядової ради Шаргало Роман Вiкторович СО 967523 16.05.2002 Деснянським РУГУ МВС України в м. Київi 13.04.2009 1 0.000010 1 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Зеленська Наталiя Миколаївна АК 306912 08.10.1998 Нiкопольським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 13.04.2009 1 0.000010 1 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Кшановський Вiталiй Васильович МЕ 799683 13.03.2007 Голосiївським РУГУ МВС України в м. Києвi 13.04.2009 1 0.000010 1 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Казка Ольга Олексiївна СР 724277 15.05.2000 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл. 13.04.2009 1 0.000010 1 0 0 0
Усього 4113646 54.48506 4113646 0 0 0

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
немає д/н д/н д/н д/н д/н д/н   0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Веремеєнко АндрiйвВалерiйович СР 457368 07.09.1998 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл. 13.04.2009 2161308 28.626 2161308 0 0 0
Погребицький Юрiй Васильович СР 815017 04.07.2001 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл. 23.06.2011 1952332 25.859 1952332 0 0 0
Гуць Юрiй Петрович СР 589645 23.06.1999 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл. 16.01.2009 3274360 43.368 3274360 0 0 0
Усього 7388000 97.853 7388000 0 0 0

 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 07.02.2011
Кворум зборів** 97.9
Опис 1. Про обрання та затвердження голови та секретаря Зборiв. 2. Про обрання лiчильної комiсiї. 3. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв. 4. Схвалення значних правочинiв Товариства. 5. Про обрання та вiдкливання членiв Наглядової ради Товариства. 6. Про вiдкриття Товариством кредитної лiнiї. 7. про надання фiнансової поруки Товариством АТОВ "Днiпро" перед АТ "Укрексiмбанк" 8. Про затвердження нового графiку погашення кредитних коштiв згiдно кредитного договору №892 вiд 19 березня 2010 року, укладеного мiж ТОВ "НАТАША-АГРО" та ВАТ "Ощадбанк". 9.Про придбання (викуп) Товариством акцiй власного випуску. За результатами проведих зборiв прийнятi рiшення: 1) Обранi та затвердженi голова та секретар Зборiв. 2) Обрана лiчильна комiсiя. 3) Прийнято рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв. 4 ) Схваленi значнi правочини Товариства. 5)Затверджено обрання та вiдкливання членiв Наглядової ради Товариства. 6)Затверджено вiдкриття Товариством кредитної лiнiї. 7)Затверджено надання фiнансової поруки Товариством АТОВ "Днiпро" перед АТ "Укрексiмбанк" 8)Затверджений новий графiк погашення кредитних коштiв згiдно кредитного договору №892 вiд 19 березня 2010 року, укладеного мiж ТОВ "НАТАША-АГРО" та ВАТ "Ощадбанк". 9)Затверджено рiшення про придбання (викуп) Товариством акцiй власного випуску.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2011
Кворум зборів** 97.89
Опис 1.Про обрання та затвердження голови та секретаря Зборiв. 2. Про обрання лiчильної комiсiї. 3.Звiт правлiння про результати господарської дiяльностi за 2010 рiк . Затвердження звiту правлiння.4.Звiт Наглядової ради .Затвердження звiту наглядової ради. 5.Звiт ревiзiйної комiсiї. Затвердження звiту i висновкiв ревiзiйної комiсiї та балансу Товариства. 6.Розподiл прибутку(збиткiв) за 2010 рiк та затвердження плану розподiлу прибутку(збиткiв) на 2011 рiк. 7. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Головою Наглядової ради, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання данного договору. 8.Про погодження змiни виду кредитної лiнiї згiдно договору кредитної лiнiї № 892 вiд 19.03.2010 р., який укладений ТОВ "НАТАША-АГРО" з Головним управлiнням по м. Києву та Київської областi ВАТ "Ощадбанк", на мультивалютну кредитну лiнiю з можливiстю отримання кредиту в долларах США.9. Про внесення змiн в Iпотечний договiр №320 вiд 22.03.2010 р., який укладений АТ "Носiвське ХПП" з Головним управлiнням по м. Києву та Київської областi ВАТ "Державний ощадний банк України", в частинi змiни договiрної вартостi забезпечення. 10.Про внесення змiн в догоiвр застави обладнання №322 вiд 22.03.2010 р., який укладений АТ "Носiвське ХПП" з Головним управлiнням по м. Києву та Київської областi ВАТ "Державний ощадний банк України", в частинi змiни договiрної вартостi забезпечення. 11. Про виведення з-пiд забезпечення рухоме майно - транспортнi засоби в кiлькостi 4 (чотири) штуки, що переданi в заставу згiдно договору застави транспорту-машин №321 вiд 22.03.2010 р., який укладений АТ "Носiвське ХПП" з Головним управлiнням по м. Києву та Київської областi ВАТ "Державний ощадний банк України", договiрною вартiстю 172246,00 грн. 12.Про надання в забезпечення згiдно договору кредитної лiнiї №892 вiд 19.03.2010 р., який укладений ТОВ "НАТАША-АГРО" з Головним управлiнням по м. Києву та Київської областi ВАТ "Ощадбанк", рухоме майно.13.Про надання повноважень Головi правлiння АТ "Носiвське ХПП" Розуменко Вiрi Прокопiвнi на пiдписання договору застави рухомого майна та додаткових договорiв до Iпотечного договору №320 вiд 22.03.2010 р., до договору застави обладнання № 322 вiд 22.03.2010 р. та договору застави транспорту-машин №321 вiд 22.03.2010 р.14. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв. 16. Схвалення значних правочинiв Товариства. За Результатами загальних зборiв прийнятi рiшення: 1)Обрано та затверджено голову та секретаря Зборiв. 2)Обрано лiчильну комiсiю. 3)Затверджено звiт правлiння про результати господарської дiяльностi за 2010 рiк . 4)Затверджений звiт Наглядової ради 5)Затверджений звiт ревiзiйної комiсiї та балансу Товариства. 6) Затверджений розподiл прибутку(збиткiв) за 2010 рiк та план розподiлу прибутку(збиткiв) на 2011 рiк. 7) Затверджени умови цивiльно-правового договору з Головою Наглядової ради. 8)Затверджено погодження змiни виду кредитної лiнiї згiдно договору кредитної лiнiї № 892 вiд 19.03.2010 р., який укладений ТОВ "НАТАША-АГРО" з Головним управлiнням по м. Києву та Київської областi ВАТ "Ощадбанк", на мультивалютну кредитну лiнiю з можливiстю отримання кредиту в долларах США.9Затвердженi змiни в Iпотечний договiр №320 вiд 22.03.2010 р., який укладений АТ "Носiвське ХПП" з Головним управлiнням по м. Києву та Київської областi ВАТ "Державний ощадний банк України", в частинi змiни договiрної вартостi забезпечення. 10)Затвердженi змiни в догоiвр застави обладнання №322 вiд 22.03.2010 р., який укладений АТ "Носiвське ХПП" з Головним управлiнням по м. Києву та Київської областi ВАТ "Державний ощадний банк України", в частинi змiни договiрної вартостi забезпечення. 11)Затверджено виведення з-пiд забезпечення рухоме майно, що переданi в заставу згiдно договору застави транспорту-машин №321 вiд 22.03.2010 р., який укладений АТ "Носiвське ХПП" з Головним управлiнням по м. Києву та Київської областi ВАТ "Державний ощадний банк України", договiрною вартiстю 172246,00 грн. 12) Затверджено надання в забезпечення згiдно договору кредитної лiнiї №892 вiд 19.03.2010 р., який укладений ТОВ "НАТАША-АГРО" з Головним управлiнням по м. Києву та Київської областi ВАТ "Ощадбанк", рухоме майно.13)Затвердженi повноваження Головi правлiння АТ "Носiвське ХПП" Розуменко Вiрi Прокопiвнi на пiдписання договору застави рухомого майна та додаткових договорiв до Iпотечного договору №320 вiд 22.03.2010 р., до договору застави обладнання № 322 вiд 22.03.2010 р. та договору застави транспорту-машин №321 вiд 22.03.2010 р.14Затвердженi рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв. 16) Схваленнi значних правочинiв Товариства.

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПП "Аудиторська фiрма "Лотос"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22823802
Місцезнаходження Україна Чернігівська Деснянський 14005 м. Чернiгiв вул.Горького, буд.84, кв. 111
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1319
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0462) 651863
Факс 651863
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Опис Додаткової iнформацiї немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Нiжинський реєстратор"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32353750
Місцезнаходження Україна Чернігівська Нiжинський 16600 м. Нiжин вул. Подвойського, 17/3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 020613
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.03.2006
Міжміський код та телефон (231) 24107
Факс (231)24107
Вид діяльності Iнша дiяльнiсть, що пов'язана з фондовими бiржами
Опис Додаткової iнформацiї немає.

 

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22.05.2009 11/24/1/09 Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР UA 2401401003 Акції Іменні прості Документарна Іменні 0.25 7550012 1887503 100
Опис Протягом звiтного року товариством не здiйснювалась торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках. Були здiйсненi операцiї купiвлi-продажу акцiй на внутрiшньому ринку. Факт лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових ринках вiдсутнiй. Додаткова емiсiя цiнних паперiв протягом звiтного року не вiдбувалась.

 

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 120
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
120
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
  0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 102
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
102
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
  0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
  0

 

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Носiвське хлiбоприймальне розпочало свою дiяльнiсть з 1940 року як державне самостiйне хлiбоприймальне пiдприємство. Чисельнiсть працюючих на той час складала 69 чоловiк, на виробництвi - 59 чоловiк, у невиробничiй сферi - 10 чоловiк. Загальна площа земельної дiлянки складала 8,39 га. Вiдкрите акцiонерне товариство <Носiвське хлiбоприймальне пiдприємситво> засноване у вiдповiдностi до рiшення Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi вiд 1995 року шляхом перетворення у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України вiд 26.11.1994 року №699/94 <Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв>.ВАТ "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство" створене шляхом перетворення Носiвського державного хлiбоприймального пiдприємства в м. Носiвка у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з законом України "Про особливостi приватизацiї майна в АПК" вiд 10 липня 1996 року № 290/96 - ВР. Засновником товариства є держава в особi Регiонального вiддiлення фонду державного майна України в Чернiгiвськiй областi. На кiнець звiтного року державної частки в статуному фондi товариства немає. В 2009 роцi у зв'язку iз приведенням дiяльностi акцiонерного товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про викладення та затвердження статуту Товариства у новiй редакцiї, в тому числi найменування товариства з вiдкритого акцiонерного товариства "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство" на приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство".
   
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Приватне акцiонерне товариство <Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство> складається з одного пiдприємства. Структурних пiдроздiлiв, видiлених на окремий баланс, не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика АТ "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство" затверджена наказом №1 вiд 06.01.2004 року. Прийнятi її елементи не суперечать вимогам дiючих Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку. На протязi звiтного року облiкова полiтика не змiнювалась. Фiнансова звiтнiсть АТ "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство" пiдготовлена на основi даних облiку та у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть, яка надається, включає: - Баланс станом на 31.12.2011 р.; - Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк; - Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк; - Звiт про власний капiтал за 2011 рiк; - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк. Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi - гривнi. Оцiнка та вiдображення господарських операцiй проводилась у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. При веденi бухгалтерського облiку були дотриманi основнi принципи викладенi в П(С)БО №1. Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО №7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснюється за методами та нормами визначеними податкоим законодавством. Амортизацiя МНМА нараховується у першому мiсяцi використання обєкта в розмiрi 100% його вартостi. Облiк запасiв ведеться згiдно П(С)БО №9 "Запаси" Оцiнка запасiв при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартстi та ФIФО. При складаннi балансу оцiнка запасiв здiйснюється та вiдображається за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. В балансi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається за чистою вартiсю, яка визначається як сума дебiторської заборгованостi зменшена на резерв сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв розраховується виходячи з оцiнки платоспроможност кожного дебiтора. Суми доходiв в бухгалтерському облiку вiдображаються вiдповiдно до П(С)БО №15 "Дохiд". Витрати в бухгалтерському облiку вiдображаються вiдповiдно до П(С)БО №16 "Витрати".
Текст аудиторського висновку Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi АТ <Носiвське ХПП> АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <НОСIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО> (надалi - Замовник) за перiод з 1 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року Чернiгiв - 2012 I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Вступний параграф Основнi вiдомостi про Замовника: Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <НОСIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО> Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 00957838 Мiсцезнаходження 17100, Чернiгiвська обл., м. Носiвка, вул. Київська,б.9 Дата державної реєстрацiї 14.05.1998р. рзпорядж.№42 ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ НОСIВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ Реєстрацiя змiн до статуту 13.02.2012 р. № запису 1 053 105 0013 000009 Звiт складено за результатами незалежної аудиторської перевiрки, яка була проведена приватною аудиторською фiрмою <Лотос> (свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №1319 видане Аудиторською Палатою України 26.01.2001 року) на пiдставi договору вiд 21.12.2011 року №20/1 та у вiдповiдностi до: - Закону України <Про аудиторську дiяльнiсть>; - мiжнародних стандартiв аудиту; - <Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)>, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29.09.2011 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 року за №1358/20096. Цей звiт мiстить результати аудиту рiчної фiнансової звiтностi Замовника, яка була пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог концептуальної основи, яка встановлена нормами Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку i включає в себе: - "Баланс" станом на 31 грудня 2011 року, - "Звiту про фiнансовi результати" за 2011 рiк, - "Звiту про власний капiтал" за 2011 рiк, - "Звiту про рух грошових коштiв" за 2011 рiк, - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу У вiдповiдностi зi ст.9 Закону України <Про аудиторську дiяльнiсть> Замовник несе вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що наданi для проведення аудиту. Ця вiдповiдальнiсть стосується: - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та подання облiкових оцiнок. Вiдповiдальнiсть аудиторiв Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень та складена у вiдповiдностi до вимог дiючих в Українi концептуальної основи фiнансової звiтностi. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок. Оцiнка ризикiв внутрiшнього контролю здiйснювалась в аспектi процедур пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Цим звiтом (висновком) не формулюється судження щодо ефективностi внутрiшнього контролю Замовника. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом Замовника, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Пiд час аудиту було зiбрано та систематизовано достатнiй обсяг доказiв (на погляд аудитора), якi дозволяють зробити оцiнку показникiв фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до мети аудиту та виявити суттєвi помилки, допущенi при її складаннi. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Замовник формує облiковi оцiнки щодо визначення термiну корисного використання основних засобiв виходячи з норм, якi визначенi податковим законодавством. Пiд час аудиту ми не отримали жодних свiдчень, що вказують на факт того, що використовуванi облiковi оцiнки є необ?рунтованими. Замовником не здiйснюється переоцiнка основних засобiв для визначення їх справедливої вартостi на звiтну дату. Проте, як i в попереднi роки, з урахуванням фактичних умов та обставин функцiонування пiдприємства, якi можуть визнаватись суттєвими для користувачiв фiнансової звiтностi визначених цим аудиторським висновком, цей факт має обмежений вплив на оцiнку достовiрностi фiнансової звiтностi в цiлому. Умовно-позитивна думка за винятком впливу обставин, про якi йдеться у параграфi <Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки>, фiнансова звiтнiсть Замовника за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року за наслiдками господарських операцiй з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року складена в усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до вимог Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, дiючих в Українi Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативно-правових актiв, якi регулюють порядок складання фiнансової звiтностi в Українi. Пояснювальний параграф У Замовника великий рiвень позикового капiталу, що створює, високий ризик неплатоспроможностi при недотриманнi покупцями термiнiв оплати, тому iснує суттєва невизначенiсть, яка може стати пiдставою для значних сумнiвiв в здатностi Замовника продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. У фiнансовiй звiтностi iнформацiя про цей факт, на нашу думку, розкривається в достатньому обсязi. II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ, визначенi <Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)>, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360 2.1. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств) або частинi четвертiй статтi 144 Цивiльного кодексу України (стосовно товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю) Метою виконання процедур щодо перевiрки вартостi чистих активiв було висловлення судження щодо її вiдповiдностi вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України, якою встановлено, що <якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї>. Процедури було виконано шляхом спiвставлення оцiненої суми власного капiталу Замовника станом на 31.12.2011 року, яка зазначена у балансi, iз зареєстрованою i фактично сплаченою сумою статутного капiталу Замовника на цю саму дату. Станом на 31.12.2011 року зареєстрований розмiр статутного капiталу Замовника становить 1887,0 тис. грн., який повнiстю сплачений. Визначена у фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного капiталу) станом на 31.12.2011 року становить 4023,0 тис. грн. За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi вартостi чистих активiв Замовника вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України можна зробити висновок: розмiр чистих активiв Замовника станом на 31.12.2011 року перевищує сформований статутний фонд на 2136,0 тис. грн. i вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України 2.2. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю У вiдповiдностi до <Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв>, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року №1591, зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 року №97/13364 (надалi - Рiчна iнформацiя), перевiрена аудитором рiчна фiнансова звiтнiсть Замовника є складовою частиною рiчної Iнформацiї емiтента цiнних паперiв. У вiдповiдностi до МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть> метою виконання процедур було вжиття належних заходiв у разi, якщо Рiчна iнформацiя, яка мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, i аудиторський звiт щодо неї, може поставити пiд сумнiв достовiрнiсть фiнансової звiтностi та аудиторський звiт внаслiдок iснування суттєвих невiдповiдностей або суттєвого викривлення факту у складi такої Рiчної iнформацiї. Пiд невiдповiднiстю розумiється, що iнша iнформацiя у складi Рiчної iнформацiї суперечить iнформацiї, яка мiститься у перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi. Суттєва суперечнiсть може викликати сумнiви щодо аудиторських висновкiв, зроблених виходячи з ранiше одержаних аудиторських доказiв та, можливо щодо основи з аудиторської думки про фiнансову звiтнiсть; Пiд викривленням факту розумiється, що iнша iнформацiя у складi Рiчної iнформацiї, не пов'язана з питаннями розкритими в перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi, викладена чи подана не правильно. Суттєве викривлення факту може зашкодити довiрi до документа, який мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за надання повного обсягу Рiчної iнформацiї для виконання необхiдних процедур перевiрки до дати аудиторського висновку. Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iснування можливих суттєвих невiдповiдностей полягає в тому, що вiн повинен визначити, чи слiд переглядати перевiрену фiнансову звiтнiсть або iншу iнформацiю. У разi, якщо пiд час розгляду iншої iнформацiї з метою iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей аудитору стає вiдомо про безперечне суттєве викривлення факту, його вiдповiдальнiсть обмежується обов'язком обговорити це питання з управлiнським та найвищим управлiнським персоналом. Враховуючи те, що за результатами проведених аудиторських процедур: не було встановлено фактiв щодо iснування суттєвих невiдповiдностей мiж iншою iнформацiєю у складi Рiчної iнформацiї та iнформацiєю, яка мiститься у перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi, в наслiдок чого не виникли обставини, якi потребували б внесення змiн у фiнансову звiтнiсть або iншу iнформацiю; не було iдентифiковано фактiв суттєвого викривлення iншої iнформацiї у складi Рiчної iнформацiї, якi б вимагали обов'язкового обговорення з управлiнським та найвищим управлiнським персоналом. аудиторська думка, сформульована у I роздiлi цього звiту не стосується iншої iнформацiї та аудитор не несе конкретної вiдповiдальностi вiдповiдно до вимог МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть> за визначення того, чи належно подано iншу iнформацiю у складi Рiчної iнформацiї. 2.3. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> Метою виконання процедур щодо виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми корпоративними документами Замовника процедур укладання значних правочинiв вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>; 2) вiдповiдностi застосовуваних протягом звiтного перiоду процедур укладання значних правочинiв вимогам Статуту та iншим внутрiшнiм корпоративним документам Замовника. Компетенцiя органiв управлiння, щодо прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв встановлена вiдповiдними статтями Статуту Замовника: Органи управлiння Змiст повноважень згiдно Статуту Загальнi збори акцiонерiв Не має Наглядова рада Статут п.п. 12.19.18: Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуги, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Виконавчий орган: колегiальний правлiння - Голова правлiння Статут п.п.11.4.: Голова правлiння не може приймати рiшення, без попереднього погодження та затвердження Головою Наглядової Ради Товариства,вiдносно наступних питань: п.п.11.4.1.укладання угод, якщо Голова Правлiння є заснов- ником або посадовою особою другої сторони; п.п.11.4.2.укладання будь-яких угод, в яких Товариство виступає як гарант або поручитель; п.п.11.4.3.укладання угод позики або фiнансової допомоги з боку Товариства; п.п.11.4.4.здiйснення будь-яких дiй, пов'язаних з передачею майна Товариства у заставу; п.п.11.4.5.здiйснення будь-яких дiй, пов'язаних з передачею майна Товариства у платне або безоплатне користування майна та основних фондiв Товариства; п.п.11.4.6.укладання будь-яких угод стосовно нерухомого майна Товариства; п.п.11.4.7.укладати господарськi угоди, сума яких перевищує 500 000 гривень Не було встановлено iнших внутрiшнiх вимог щодо процедур укладання значних правочинiв. Було iдентифiковано правочини, якi потребували їх попереднього розгляду та затвер- дження Наглядовою радою Замовника вiдповiдно до Статутних вимог Замовника.Щодо всiх iдентифiкованих значних правочинiв надано попереднiй дозвiл Наглядової ради Головi Правлiння на їх укладання. Було iдентифiковано правочини на вчинення яких було надано дозвiл Загальними Зборами. За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> можна зробити висновок: 1) встановленi Статутом Замовника процедури укладання значних правочинiв не суперечать вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>, 2) застосовуванi Замовником протягом звiтного перiоду процедури укладання значних правочинiв вiдповiдають встановленим Статутом вимогам. 2.4. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту, 2) вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається згiдно до вимог <Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв>, затверджених рiшенням Комiсiї вiд 30.10.2009 N 1355, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2010 за N 80/17375. Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства <Носiвське ХПП> здiйснюється вiдповiдно до пункту 9.1 Статуту. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв, - наглядова рада, - правлiння, - ревiзiйна комiсiя. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради не вiдповiдає термiнам визначеним Законом України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Протоколи не складались. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось змiни зовнiшнього аудитора. Затвердження зовнiшнього аудитора - ПП <Аудиторська фiрма <Лотос> вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту товариства та Положення про Наглядову раду. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту, 2) , наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог <Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв>, затверджених рiшенням Комiсiї вiд 30.10.2009 N 1355, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2010 за N 80/17375. 2.5. Результати виконання процедур iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства У вiдповiдностi до МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi> викривлення у фiнансовiй звiтностi можуть виникнути внаслiдок або шахрайства, або помилки. Чинник, який вiдрiзняє шахрайство вiд помилки, полягає в навмисностi або ненавмисностi основної дiї, яка призводить до викривлення фiнансової звiтностi. Навмиснi викривлення, якi розглядаються аудитором це: викривлення, якi є наслiдком неправдивої фiнансової звiтностi, та викривлення, якi є наслiдком незаконного привласнення активiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Замовника та вiдповiдальнiсть аудитора щодо викривлень у фiнансових звiтах внаслiдок шахрайства визначено у вiдповiдних параграфах I роздiлу цього Звiту. Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у фiнансових звiтах Замовника в наслiдок шахрайства здiйснюється з метою планування вiдповiдних аудиторських процедур отримання доказiв щодо тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти. Наслiдки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати вiдповiднi аудиторськi докази, на пiдставi яких було сформовано аудиторську думку щодо вiдповiдного подання фiнансової звiтностi, яка наведена у параграфi <Умовно-позитивна думка> I роздiлу цього Звiту. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Приватне пiдприємство <Аудиторська фiрма <Лотос> Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України №1319 вiд 26.01.2001 р. Мiсцезнаходження юридичної особи 14005, м. Чернiгiв, вул. Горького 84/111 Телефон (факс) юридичної особи 0462 - 65-18 - 63 Дата i номер договору на проведення аудиту Договiр № №20/1 вiд 21 грудня 2011 року. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту Дата початку проведення аудиту (дата прийняття рiшення про можливiсть прийняття завдання) - 07 листопада 2011 року. Дата закiнчення проведення аудиту (дата iнформування керiвництва Замовника про важливi результати проведених процедур аудиту) - 12 березня 2012 року. До цього додається фiнансова звiтнiсть Замовника за 2011 рiк: - "Баланс" станом на 31 грудня 2011 року, - "Звiту про фiнансовi результати" за 2011 рiк, - "Звiту про власний капiтал" за 2011 рiк, - "Звiту про рух грошових коштiв" за 2011 рiк, - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк. Директор В.В. Рядська ПП "Аудиторська фiрма "Лотос" сертифiкат аудитора серiї А №002433 виданий Аудиторською Палатою України 29.04.2004 року Дата пiдпису: 16 березня 2012 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання На пiдприємствi переробляється пшениця на муку. З 1 тони пшеницi одержуємо муки вищого гатунку - 20%, 1 гатунку - 45%, висiвок - 30%. Виробництво борошна залежить вiд наявностi пшеницi. На пiдприємствi в 1940-1941 роках було побудовано зерносховище мiсткiстю 2,0 тис. тон. На даний час на пiдприємствi є 12 зерносховищ, деякi з них механiзованi. В 1988 роцi збудовано навiс мiсткiстю 2 тони для зберiгання зерна в перiод його приймання. В 1981 роцi була побудована лiнiя для вигрузки машин типу "МАЗ", "КАМАЗ", автомобiлерозвантажувач ГУАР - 30. На пiдприємсвi для пiдробки транспортування зерна є робочо - очистна башта сепараторiв, яка побудована в 1974 роцi. В 1974 роцi була введена в дiю зерносушарка ДСП -32 для сушiння вологого зерна. В 1971 роцi було побудовано цех по очистцi сортового насiння. В 1987 роцi для сушки вологого сортового насiння побудована зерносушарка М - 819 Польського виробництва. В 1997 роцi було побудоване примiщення i змонтоване устаткування млина АВМ - 7 виробнитво Камьянець - Подiльського заводу. Основним видом дiяльностi на пiдприємствi протягом звiтного року було надання послуг по заготiвлi, переробцi та зберiганню зерна. В 2005 роцi було проведено газифiкацiю всього пiдприємства. В тому складi двi зерношушарки: М 819, та ДСП 32, а також було газифiковано адмiнбудинок та блок пiдсобних примiщень. Основними клiєнтами товариства є сiльськогосподарськi виробники. Основним клiєнтом товариства - зберiгачем зерна є АТОВ "Днiпро", ТОВ "Наташа-агро", ТОВ "Рожнiвка-Агро", ТОВ "Агро-Кiровка". Загальний обсяг зерна, що надходило на зберiгання протягом 2011року - 131666,0 т. Просушено зерна за 2011 рiк - 126675,5 т., пiдроблено - 121157 т. Кiлькiсть вiдвантажених вагонiв - 1425. Обсяг наданих товариством послуг залежить вiд сезонних змiн. Основнi ризики в дiяльностi пов"язанi iз врожайнiстю зернових. Зменшення ризикiв визначається системою страхування сiльхозвиробникiв.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв пiдприємством було здiйснено придбання на загальну суму 32362,9 тис.грн., вiдчуження -358,8 тис.грн. В 2010 роцi придбано основних засобiв на 1615,0 тис.грн., малоцiнних - 233,0 тис.грн., нематерiальних активiв -12,0 тис.грн., В 2011 роцi придбано основних засобiв на 26995,0 тис.грн., малоцiнних - 51,0 тис.грн., нематерiальних активiв -54,0 тис.грн., На 2012 рiк пiдприємство планує здiйснити значнi iнвестицiї.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення На кiнець звiтного року залишкова вартiсть основних засобiв товариства становила 3413,0тис.грн. Основнi фонди мають значну ступiнь зношеностi. Основнi фонди мають значний ступiнь зношеностi - 65,9 %. Але, як i в попереднi роки, цей показник не дозволяє реально оцiнити стан цiєї групи активiв тому, що основна маса основних фондiв оцiнена за iсторичною собiвартiстю. В 2011 роцi завершено будiвництво першої черги елеватора мiсткiстю 50 т. тон, освоєно 47600,0 тис.грн. Значних правочинiв щодо основних засобiв товариство протягом звiтного року не здiйснювало. Основнi засоби знаходять за мiсцем розташування пiдприємства. Екологiчнi питання: пiдприємство розробило норми викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря i правила захисту по цим питанням.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Проблеми, з якими стикається АТ "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство" є спiльними для всiх iнших пiдприємств на сьогоднiшньому етапi розвитку економiки. Основнi фiнансово-економiчнi проблеми пов"язанi з невизначеною економiчною ситуацiєю в Українi на сьогоднiшнiй день, неплатоспроможнiстю замовника у зв"язку з загальним економiчним станом, неможливiстю виконання договорiв. Серед найбiльш iстотних полiтичних проблем можна вiдокремити недосконалiсть податкового законодавства, зокрема, великий податковий тиск. Це приводить до зменшення обсягiв робiт, несвоєчасної сплати податкiв та зборiв. Зменшення податкового тиску дасть можливiсть мати бiльше вiльних коштiв у розпорядженнi пiдприємства, що дасть бiльше можливостей для розширення виробництва. Недостатня на сьогоднiшнiй день пiдтримка сiльськогосподарських пiдприємств. Витрати бюджету на такi цiлi недостатнi для нормального розвитку сiльськогосподарських виробникiв. В основному, негаразди в роботi виникають з таких причин: - значне пiдвищення цiн на енергоносiї, запаснi частини, технiку та паливно - мастильнi матерiали, що не дає можливостi своєчасно оновлювати та модернiзувати склад основних засобiв на пiдприємствi; - значно зношене морально та фiзично обладнання не дає можливостi впроваджувати бiльш сучаснi технологiї виробництва. - Вiдсутнiсть прiоритету цiн на сiльськогосподарську продукцiю та промислову;
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом звiтного року було сплачено штрафних санкцiй за порушення законодавства в сумi 23065,21 грн., а саме iнспекцiя по цiнам - 9005,26 .грн., iнспекцiя ДБI - 14059,95 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство працює на умовах госпрозрахунку, фiнансування не отримує. У звiтному роцi товариство не користувалось кредитом банку.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Комерцiйна таємниця
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В 2012 роцi пiдприємство планує будiвництво 2 силоса для зберiгання зерна ємнiстю 12т.тон. Е
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Витрати на дослiдження та розробку у звiтному роцi не здiйснювались..
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному роцi судових справ не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства, вiдсутня.

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3193 29806 46 38 3239 29844
будівлі та споруди 1716 28157 0 0 1716 28157
машини та обладнання 1132 954 46 38 1178 992
транспортні засоби 103 408 0 0 103 408
інші 242 287 0 0 242 287
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3193 29806 46 38 3239 29844
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2011 р. становить 34275,0 тис.грн., знос - 4431,0 тис.грн. В тому складi первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - 48,0 тис.грн., знос - 17,0 тис.грн. Основнi фонди мають середнiй ступiнь зношеностi . Але, як i в попереднi роки, цей показник не дозволяє реально оцiнити стан цiєї групи активiв тому, що основна маса основних фондiв Замовника оцiнена за iсторичною собiвартiстю.

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 4023 3939
Статутний капітал (тис. грн.) 1887 1887
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1887 1887
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводився у вiдповiдностi до Рiшення ДКЦПФР вiд 01.12.05 р. №688 "Про затвердження змiн та доповнень до "Положення про надання регулярної iнформацiї вiдкритими акцiонерними товариствами та пiдприємствами-емiтентами облiгацiй"
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу на 2136,0 тис.грн., що вiдповiдає вимогам законодавства

 

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 47300 X X
у тому числі:  
АТ "Укрексiмбанк" Кр.дог.№151211 К9 20.05.2011 32300 17 19.05.2012
ПАТ"КРЕДIАРРIКОЛЬ", Кр.дог.№147CL 05.08.2011 7000 16 31.03.2016
ПАТ"КРЕДIАРРIКОЛЬ", Кр.дог.№147CL 05.08.2011 6000 16 31.05.2012
ПАТ"КРЕДIАРРIКОЛЬ", Кр.дог.№147CL 05.08.2011 2000 16 31.12.2012
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
Зобов'язань по облiгацiях товариства не має.   0 0  
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
Зобов'язань по облiгацiях товариства не має.   0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
Зобов'язань по облiгацiях товариства не має.   0 0  
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
Зобов'язань по облiгацiях товариства не має.   0 0  
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Зобов'язань по фiнiнвестицiям товариства не має.   0 X  
Податкові зобов'язання X 26 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 57455 X X
Усього зобов'язань X 104781 X X
Опис: Додаткової iнформацiї немає.

 

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
07.02.2011 07.02.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.06.2011 24.06.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

Інформація про стан корпоративного управління

 Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2009 2 1
2 2010 2 1
3 2011 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть): iнша iнформацiя вiдсутня Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства   X
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть): Вiдкриття кредитної лiнiї Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?
    (осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 3
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування X  
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород X  
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) iнша iнформацiя вiдсутня
Інші (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) iнша iнформацiя вiдсутня

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту X  
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів X  
Граничний вік X  
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть):   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X  
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) iнша iнформацiя вiдсутня

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 10

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
    Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Так
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Так Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Так Ні Ні
10 Інше(запишіть): Додаткової iнформацiї немає. Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
    Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X  
2 Положення про наглядову раду X  
3 Положення про виконавчий орган (правління) X  
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
5 Положення про ревізійну комісію X  
6 Положення про акції акціонерного товариства X  
7 Положення про порядок розподілу прибутку X  
8 Інше (запишіть): iнша iнформацiя вiдсутня

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
3 Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
4 Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
    Так Ні
1 Не проводились взагалі   X
2 Менше ніж раз на рік   X
3 Раз на рік   X
4 Частіше ніж раз на рік X  

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Правління або директор X  
Інше (запишіть) iнша iнформацiя вiдсутня

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні


З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) iнша iнформацiя вiдсутня

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) незалежна аудиторська фiрма - стороння компанiя

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) iнша iнформацiя вiдсутня

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

    Так Ні
1 Випуск акцій   X
2 Випуск депозитарних розписок   X
3 Випуск облігацій   X
4 Кредити банків X  
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
6 Інше (запишіть):    X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Додаткової iнформацiї немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Додаткової iнформацiї немає.

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: Кодекс корпоративного управлiння товариством не прийнятий.

 

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Додаткової iнформацiї немає.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Додаткової iнформацiї немає.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Додаткової iнформацiї немає.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Додаткової iнформацiї немає.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Додаткової iнформацiї немає.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Додаткової iнформацiї немає.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Додаткової iнформацiї немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Додаткової iнформацiї немає.

 

Річна фінансова звітність

 


  Коди
    Дата 01.01.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 00957838
Територія Україна Чернігівська Носiвський 17100 м. Носiвка вул. Київська, буд. 9 за КОАТУУ 7423810100
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 00
Вид економічної діяльності Складське господарство за КВЕД 63.12.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: 17100, м. Носiвка, вул. Київська, буд. 9
Середня кількість працівників: 79


Баланс станом на 2011 рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 17 60
- первісна вартість 011 36 80
- накопичена амортизація 012 ( 19 ) ( 20 )
Незавершене будівництво 020 5272 8403
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 3239 29813
- первісна вартість 031 7368 34227
- знос 032 ( 4129 ) ( 4414 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 1 1
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 31
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 48
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ( 17 )
Відстрочені податкові активи 060 79 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 84 232
Поточні біологічні активи 110 3 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 2 0
Товари 140 16612 1291
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 16602 22274
- первісна вартість 161 16602 22274
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 16925 7942
- за виданими авансами 180 39 37672
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 11 73
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 83 183
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 742 942
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270 6 34
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1887 1887
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 776 843
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1276 1293
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 3939 4023
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 175 147
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 175 147
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 7000
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 4 0
Усього за розділом III 480 4 7000
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 40300
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 17 2002
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 54408 47839
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 31 33
- з бюджетом 550 60 26
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 67 83
- з оплати праці 580 200 189
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 816 7309
Усього за розділом IV 620 55599 97781
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640

Примітки Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. складає 34227,0 тис. грн. Сума нарахованого зносу становить 4414,0 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 29813,0 тис. грн. Протягом 2011року введено в експлуатацiю основних фондiв на загальну суму 27052,0 тис. грн. Всього протягом звiтного року зносу нараховано 320,0 тис. грн. В складi нематерiальних активiв вiдображено програмне забезпечення. Первiсна вартiсть на кiнець року становить 80,0 тис.грн., накопичена амортизацiя - 20,0 тис.грн. Протягом звiтного року придбано нематерiальних активiв на 54,0 тис. грн. Сума незавершеного будiвництва на кiнець звiтного року складає 8403,0 тис. грн. Виробничi запаси вiдображаються у балансi за собiвартiстю, яка визначалась у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку, яке дiяло протягом звiтного року. На кiнець звiтного року запаси становлять 1523,0 тис.грн., з них товари - 1291,0 тис.грн. Загальна сума первiсної вартостi дебiторської заборгованостi за продану продукцiю на кiнець року складає 22274,0 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувся. Дебiторська заборгованiть за розрахунками з бюджетом 7942,0 тис.грн., з авиданими авансами 37672,0 тис.грн. Залишок грошових коштiв на початок звiтного року становить 83,0 тис. грн., на кiнець року - 183,0 тис.грн. i складається з залишку на розрахункових рахунках. Витрати майбутнiх перiодiв на початок року складают 6 ,0 тис. грн., на кiнець року- 34,0 тис. грн. Ця стаття витрат пов"язана в основному з придбанням патентiв та перiодичної лiтератури. Станом на 31.12.2011 року статутний капiтал приватного акцiонерного товариства "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство" становив 1887503,0 грн. Вiн складається з 7550012 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Iнший додатковий капiтал складається iз суми дооцiнки основних засобiв товариства i становить 843,0 тис. грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець року становить 1293,0 тис. грн. До складу забезпечень наступних витрат i платежiв включено резерв вiдпусток в сумi 147,0 тис.грн. Довгостроковi зобов"язання складаються iз заборгованостi за довгостроковим кредитом i на кiнець звiтного року становлять 7000,0 тис.грн. Станом на 31.12.2011 року сума поточної кредиторської заборгованостi складала 97781,0 тис. грн. , з неї 47839,0 тис.грн. становить кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги , 40300,0тис.грн. - заборгованiсть за наданими кредитами.
Керівник Розуменко Вiра Прокопiвна
Головний бухгалтер Калинка Валентина ОлександрiвнаЗвіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 228030 97740
Податок на додану вартість 015 3413 4656
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 224617 93084
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 196318 ) ( 85843 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 28299 7241
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 298454 55930
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 1688 ) ( 1422 )
Витрати на збут 080 ( 21744 ) ( 5317 )
Інші операційні витрати 090 ( 298789 ) ( 56472 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 4532 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 40 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 14 1
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 3925 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 1 ) ( 1 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 620 0
- збиток 175 ( 0 ) ( 40 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 559 ) ( 12 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 61 0
- збиток 195 ( 0 ) ( 52 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 44 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 17 0
- збиток 225 ( 0 ) ( 52 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 10083 3046
Витрати на оплату праці 240 3363 2715
Відрахування на соціальні заходи 250 1212 979
Амортизація 260 457 322
Інші операційни витрати 270 25046 7165
Разом 280 40161 14227


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 7550012.00000000 7550012.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 7550012.00000000 7550012.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00300000 -0.00700000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00300000 -0.00700000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000

Примітки Доход вiд реалiзацiя продукцiї за 2011 рiк становить 228030,0 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи становили 298454,0 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складається з витрат, що безпосередньо пов"язанi з виробництвом реалiзованої продукцiї i становить 196318,0 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати становили 298789,0 тис.грн.
Керівник Розуменко Вiра Прокопiвна
Головний бухгалтер Калинка Валентина ОлександрiвнаЗвіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 202244 24917
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 201 56711
Повернення авансів 030 2000 128
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 28990 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 7 2
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 251242 55855
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 264967 64874
Авансів 095 43071 8725
Повернення авансів 100 45 2528
Працівникам 105 2716 2119
Витрат на відрядження 110 45 26
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 0 0
Зобов'язань з податку на прибуток 120 504 43
Відрахувань на соціальні заходи 125 1212 1026
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 604 517
Цільових внесків 140 0 0
Інші витрачання 145 190858 55965
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -19338 1790
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -19338 1790
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 1 1
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 2 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 0 0
- необоротних активів 250 29865 1860
- майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -29862 -1859
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -29862 -1859
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 50300 0
Інші надходження 330 0 8737
Погашення позик 340 1000 16
Сплачені дивіденди 350 0 8737
Інші платежі 360 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 49300 -16
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 49300 -16
Чистий рух коштів за звітній період 400 100 -85
Залишок коштів на початок року 410 83 168
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 183 83

Примітки Залишок грошових коштiв на початок звiтного року становив 83,0 тис.грн., на кiнець - 183,0 тис.грн. В результатi операцiйної дiяльностi чистий рух коштiв становив -19338,0 тис.грн.
Керівник Розуменко Вiра Прокопiвна
Головний бухгалтер Калинка Валентина ОлександрiвнаЗвіт про власний капітал за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 1887 0 0 776 0 1544 0 0 4207
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 -174 0 0 -174
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 -94 0 0 -94
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 1887 0 0 776 0 1276 0 0 3939
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
  120 0 0 0 67 0 0 0 0 67
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 17 0 0 17
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 67 0 17 0 0 84
Залишок на кінець року 300 1887 0 0 843 0 1293 0 0 4023

Примітки Власний капiтал складається з статутного капiталу- 1887503,0 грн., iншого додаткового капiталу- 843,0 тис.грн., нерозподiленого прибутку - 1293,0 тис.грн. Статутний капiтал подiлений на 7550012 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiй, зарезервованих для випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами, немає. Накопиченої суми дивiдендiв, не сплачених за привiлейованими акцiями, немає. Суми дивiдендiв, включеної до складу зобов'язань, але формально не затвердженої немає. Акцiй, що належать самому товариству або його дочiрнiм i асоцiйованим пiдприємствам, немає.
Керівник Розуменко Вiра Прокопiвна
Головний бухгалтер Калинка Валентина ОлександрiвнаПримітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 36 19 54 0 0 10 10 11 0 0 0 80 20
  060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0